Letselschade en hoe nu verder?

U heeft letselschade geleden en op zoek naar meer duidelijkheid over uw situatie?
Meer informatie over  aansprakelijkheid, berekenen van letselschadevergoedingen, waar vindt ik de beste letselschade advocaat, advies over het claimen van letselschade en nog veel meer!

De meest gestelde letselschade vragen en betekenissen van letselschade termen

Vaak hebben mensen dezelfde vragen als ze geconfronteerd worden met letsel en de start van een eventuele letselschade zaak. Daarom hebben wij voor u De meest gestelde letselschade vragen en betekenissen van letselschade termen op een rijtje gezet.

Betekenis van veel gebruikte letselschade termen

Betekenis 'letselschade'

Kort gezegd is letselschade lichamelijk of psychisch letsel ten gevolge van een ongeval waar iemand anders schuld aan heeft. De schade kan in veel gevallen op de verantwoordelijke partij worden verhaald. Dit kan zowel een particulier zijn als bijvoorbeeld het bedrijf waar u voor werkt. Een ongeval kan ook overlijden tot gevolg hebben, ook dit valt onder letselschade: we spreken van overlijdensschade als het gaat om de schade voor de nabestaanden, van personenschade bij schade die u zelf hebt opgelopen.

Betekenis 'causaal verband'

In letselschadezaken wordt gekeken naar het verband tussen een ongeval en schade. Vraag hierbij is of de schade in redelijkheid aan het ongeval kan worden toegerekend. Dus of de door u geleden schade rechtstreeks in verband staat met het handelen of nalaten van een ander. Het vraagstuk causaal verband komt met name naar voren wanneer er voor de schade meerdere mogelijke oorzaken zijn aan te wijzen. Vaak vinden er bij de erkenning van de aansprakelijkheid discussies over de causaliteit plaats met de verzekeraar. Sommige verzekeraars voeren eindeloos de discussie of de klachten die u stelt te hebben opgelopen door het ongeval ook werkelijk voortkomen uit dit ongeval.

Betekenis 'medische eindsituatie'

Van een medische eindsituatie wordt gesproken wanneer artsen geen wezenlijke veranderingen meer verwachten in het herstel. Daarnaast moet op dat moment voor wat betreft het letsel een redelijke inschatting van de eventuele gevolgen en risico’s voor de toekomst kunnen worden gegeven. Omdat het soms lang kan duren voordat deze medische eindsituatie is bereikt dienen voorschotten te worden betaald en dienen al in een zo vroeg mogelijk stadium passende maatregelen voor wat betreft werk- en persoonlijke omstandigheden te worden genomen.

Betekenis 'verjaring'

Op het moment dat een slachtoffer bekend raakt met de letselschade en de veroorzaker van deze schade gaat een verjaringstermijn in. Dit betekent dat u ná verloop van de voor die situatie geldende verjaringstermijn geen aanspraak meer kunt maken op een schadevergoeding. In veel gevallen geldt een verjaringstermijn in vijf jaar. Bij verkeersongevallen waarbij een motorrijtuig betrokken is is deze periode drie jaar. Het is dus van groot belang dat u na het oplopen van letsel ten gevolge van een ongeluk, veroorzaakt door een derde partij, direct stappen onderneemt.

Betekenis 'mediation'

Bij mediation wordt een onafhankelijke bemiddelaar ingeschakeld die samen met beide partijen op zoek gaat naar een oplossing voor een zaak. De oplossing moet voor alle partijen acceptabel zijn. Een mediator kan zowel een advocaat of andere specialist zijn.

Betekenis 'toekomstschade'

Niet alleen de schade die u momenteel ondervindt, maar ook de schade die u in de toekomst mogelijk zult ondervinden moet worden vergoed. De toekomstige schade is uiteraard vaak een moeilijk verhaal. Het is namelijk nooit met zekerheid te zeggen met welke schade u in de toekomst nog geconfronteerd zult worden. Daarnaast is niet met zekerheid aan te geven hoe de situatie zou zijn geweest als het ongeval niet zou zijn gebeurd. Er zal dus een zo goed mogelijke inschatting moeten worden gemaakt.

Betekenis 'wettelijke rente'

Wanneer u een vordering heeft op een aansprakelijke partij, maar de betaling wordt door welke omstandigheden dan ook uitgesteld, dan kunt u wettelijke rente vorderen over het verschuldigde bedrag.

Betekenis 'deelgeschillenprocedure'

Een deelgeschillenprocedure is een snelle en goedkope manier om de rechter een oordeel te vragen. Het uitgangspunt is dat een rechter een gedeelte van het geschil oplost, en de partijen de overige geschillen zelf oplossen.

Betekenis 'no cure no pay' overeenkomst

Bij een ‘No Cure No Pay’ overeenkomst wordt afgesproken dat de cliënt bij een succesvolle zaak een bepaald percentage van de schadevergoeding aan zijn rechtsbijstandverlener betaalt. Daar waar in andere gevallen alle kosten voor juridische bijstand door de tegenpartij betaald worden betaalt u in dit geval zelf.

No Cure No Pay kan interessant zijn in de volgende gevallen:

  • wanneer de tegenpartij de aansprakelijkheid niet erkent en de slagingskans van uw zaak onzeker is
  • wanneer er sprake is van een financieel zwakke tegenpartij (hier valt dus weinig te behalen)
  • bij unieke en zeer complexe zaken waarvan de uitkomst niet valt te voorspellen.
Betekenis 'materiële schade'

Materiële schade is schade die direct in geld valt uit te drukken: alle kosten die u dient te maken ten gevolge van een ongeval waarbij u letselschade hebt opgelopen. Hierbij valt niet alleen te denken aan materiële zaken, maar ook aan zaken als bijvoorbeeld het mislopen van inkomen, huishoudelijke hulp of kosten voor het ziekenhuis.

Betekenis 'immateriële schade'

Immateriële schade is schade die wordt veroorzaakt door pijn, verdriet of verlies aan levensvreugde na een ongeluk. De schadevergoeding die voor immateriële schade wordt uitgekeerd wordt ook wel smartengeld genoemd.

Betekenis 'smartengeld'

Smartengeld (ook wel immateriële schadevergoeding) is een financiële vergoeding voor emotioneel en/of psychisch leed, veroorzaakt door letselschade. Dit letsel is niet echt meetbaar, dus lastig aan te tonen. Er bestaat geen vast formule voor het berekenen van smartengeld. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de persoonlijke situatie en omstandigheden van het slachtoffer. Vaak wordt bij de vaststelling van het bedrag gekeken naar uitkeringen bij gelijksoortige zaken in het verleden.

Betekenis 'vaststellingsovereenkomst'

Wanneer beide partijen het eens zijn over de hoogte van de schade wordt een contract afgesloten, een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. In dit contract worden alle afspraken vastgelegd. Bij het ondertekenen van dit contract gaat u er ook mee akkoord dat u geen verdere aanspraken meer kunt stellen, ook niet in een later stadium.

Betekenis 'sans prejudice'

Dit betekent dat er een bedrag is of wordt uitgekeerd, hier kunnen echter geen rechten aan ontleend kunnen worden. De uitkering wordt namelijk uit coulance gedaan en betekent dat een volgende keer in een soortgelijke zaak niet weer vanzelfsprekend een uitkering zal worden toegekend. Met andere woorden: Sans prejudice is een coulancebetaling zonder verplichtingen!

Betekenis 'aansprakelijkheidserkenning'

Aansprakelijkheidserkenning is het erkennen van jouw of zijn/haar aansprakelijkheid, met andere woorden het toegeven dat jij/hij/zij door een ‘voorval’ (bijvoorbeeld een ongeluk) aansprakelijk kan worden gesteld. Dit is op het gebied van letselschade één van de voorwaarden om tot vergoeding van een opgelopen schade over te kunnen gaan. Dus samengevat: Om voor schadevergoeding of smartengeld in aanmerking te komen moet er een persoon aansprakelijk zijn en dit erkennen. Dit heet de aansprakelijkheidserkenning.

Kanttekening: Bij letselschadezaken is het gebruikelijk dat de verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke partij, schriftelijk meedeelt dat zij aansprakelijkheid met betrekking tot het ‘voorval’ erkennen.

Betekenis 'referte'

Als de gedaagde/verdachte tijdens een rechtszaak kiest voor een referte laat de verdachte de beslissing over aan de rechter, zonder bezwaar te maken tegen de vordering of het verzoek van de tegenpartij. Zonder verweer wordt er normaal gesproken vanuit gegaan dat de ten laste gelegde stelling juist is. Kiezen voor een referte heeft vaak te maken met de hoop niet voor de proceskosten te worden veroordeeld.

Betekenis 'verschotten'

De kosten die onder de noemer ‘verschotten’ op uw declaratie van uw letselschade advocaat naar voren komen, zijn kosten die door derden aan het advocatenkantoor ten behoeve van uw zaak in rekening worden gebracht. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: Het opvragen van processen verbaal of medische dossiers.

Betekenis 'billijkheidscorrectie'

Een billijkheidscorrectie kan worden toegepast, als een slachtoffer ernstig letsel heeft opgelopen, bij een ongeval waar de tegenpartij volledig aansprakelijk en verzekerd is, maar waarbij het slachtoffer toch deels schuld is aan zijn eigen letsel. Denk bijvoorbeeld aan het niet dragen van een autogordel. In een dergelijk geval zou het gezien de situatie onredelijk zijn, de compleet te dragen kosten bij de aansprakelijke partij neer te leggen. De rechter kan en zal in een dergelijk geval kiezen voor een billijkheidscorrectie.

 

Betekenis 'peremptoir termijn stellen'

Peremptoir termijn stellen betekent dat een rechter één van beide partijen tijdens een rechtszaak niet langer uitstel verleent voor het indienen van een stuk.

Letselschade en aansprakelijkheid

Kan ik mijn partner aansprakelijk stellen voor een ongeval?
Tijdens een autorit met mijn partner heeft deze een ongeval veroorzaakt waarbij ik letsel heb opgelopen. Ik ben getrouwd met mijn partner: kan ik hem aansprakelijk stellen? In de WAM (wet aansprakelijkheid motorvoertuigen) is de aansprakelijkheid van een motorvoertuig vastgelegd. Inzittenden kunnen de chauffeur van de auto waarin zij zitten aansprakelijk stellen wanneer deze een ongeval veroorzaakt. Dit geldt ook voor partners.
Kan ik mijn werkgever verantwoordelijk stellen?
Een werkgever is in vrijwel alle gevallen verantwoordelijk bij bedrijfsongevallen. Hij heeft de plicht voor een veilige werkomgeving te zorgen en duidelijke arbeidsinstructies te geven. Alleen in gevallen waarin de werknemer roekeloos is geweest of sprake is van opzet is de werkgever niet aansprakelijk.
Ik ben gewond geraakt tijdens het klussen bij een vriend: kan ik deze aansprakelijk stellen?
Bij de zogenaamde huis-, tuin- en keukenongevallen kan niet snel iemand aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van gevaarlijk gedrag of opzet van de ander. Een ongelukje is zo gebeurd, en in veel gevallen kan de ander niet echt een verwijt worden gemaakt.
De aansprakelijkheid wordt niet erkend door de tegenpartij: wat kan ik doen?
Wanneer er een meningsverschil bestaat over de toedracht van een ongeval kan het gebeuren dat de tegenpartij de aansprakelijkheid niet erkent. In dat geval moet worden vastgesteld welke zaken vaststaan en welke nog bewezen moeten worden. Schakel hiervoor bij voorkeur een expert in: een expert weet op welke wijze een onderzoek in te stellen en bewijzen te verzamelen.
Wanneer mijn autoschade is vergoed, betekent dit dan dat de aansprakelijkheid voor mijn letselschade ook erkend is?
De schadevergoeding voor uw auto staat los van de aansprakelijkheid van uw letselschade. Het is hier van belang waar de schuldvraag voor het ontstaan van het letsel ligt. Betreft het bijvoorbeeld een kop-staart aanrijding, dan ligt de schuld in de meeste gevallen bij het achterop komende verkeer.
Wat betekent het wanneer de verzekeraar zegt: Wij erkennen de aansprakelijkheid voor het ontstaan van het ongeval?
De verzekeraar geeft hiermee te kennen dat zij aansprakelijk is voor de handelingen van de verzekerde. De verzekeraar geeft hier echter niet mee aan voor welke gevolgen zij aansprakelijk zijn te houden. Dit zal waarschijnlijk in een later stadium kenbaar worden gemaakt.
Hoe weet ik of de verantwoordelijkheid door de tegenpartij is erkend?
In de meeste gevallen zal een verzekeraar u schriftelijk kenbaar maken dat zij de verantwoordelijkheid erkennen. Soms kan hier langere tijd overheen gaan. Uw belangenbehartiger kan dan voor u nagaan of de aansprakelijkheid in uw geval erkend is.
Wanneer kan ik een arts aansprakelijk stellen?
Ondanks het feit dat een behandeling volledig juist is uitgevoerd kunnen tijdens of na een behandeling klachten ontstaan. In dit geval is sprake van een complicatie en valt de arts niets te verwijten. Wanneer er echter sprake is van vermijdbare en verwijtbare medische handelingen (medische fouten) dan kunt u de arts aansprakelijk stellen. In het geval van medische fouten dient het aanbeveling een expert in te schakelen.

Letselschade en schadevergoeding

Welke schade wordt vergoed?
Alle kosten die u ten gevolge van het ongeval hebt moeten maken of nog moet maken worden vergoed. Kort gezegd: alle kosten die u niet had hoeven maken als het ongeval u niet overkomen was. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid van een vergoeding voor immateriële schade: smartengeld. Dit is een tegemoetkoming voor de psychische en emotionele schade dat u ten gevolge van het ongeval hebt geleden.
Is smartengeld hetzelfde als schadevergoeding?
Smartengeld is een vorm van schadevergoeding. Smartengeld (ook wel ‘immateriële schadevergoeding’) is een vergoeding voor pijn en leed dat u ten gevolge van het ongeval heeft moeten doorstaan of nog steeds doorstaat.
Ik ben zelf schuld aan het ongeval dat me is overkomen: kan ik toch schade vergoed krijgen?
Wanneer u een auto-ongeluk heeft veroorzaakt waarbij u zelf letsel hebt opgelopen kunt u in de meeste gevallen uw schade niet op iemand verhalen. U moet dus zelf uw onkosten betalen. Wanneer u echter een SVI-verzekering (Schade Verzekering Inzittenden) heeft afgesloten dan kunt u de schade verhalen op uw verzekeringsmaatschappij. N.B. Houdt u er rekening mee dat een SVI-verzekering iets anders is dan een OIV-verzekering (ongevallen inzittenden verzekering)!
Waar kan ik met mijn schade terecht als de veroorzaker van het verkeersongeluk niet bekend is?
In dat geval kunt u terecht bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Dit fonds is er voor mensen die door een ongeval met een motorvoertuig schade hebben opgelopen en die met deze schade niet terecht kunnen bij een verzekeraar omdat de dader onbekend is.
Wat is een acceptabel smartengeldbedrag?
De hoogte van een smartengeldbedrag is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en herstel. De ernst van uw letsel, de soort behandeling, de herstelduur, de invloed van het letsel op uw dagelijks functioneren: allemaal factoren die een rol zullen spelen in de hoogte van de schadevergoeding. Het bedrag kan ook pas vastgesteld worden op het moment dat er een eindtoestand is ontstaan. Bij bepaling van de hoogte wordt uitgegaan van eerder uitbetaalde vergoedingen voor gelijksoortige zaken in het verleden.
Letselschadezaken kunnen jaren duren. Moet ik dan ook jaren op mijn schadevergoeding wachten?
Nee, juist omdat letselschade trajecten vaak langdurige zaken zijn wordt hier vaak met voorschotten gewerkt.
Moet de tegenpartij ook de gemiste inkomsten uit zwart werk vergoeden?
Ja, hoe vreemd het misschien ook moge klinken: ook inkomsten uit zwart werk dienen meegenomen te worden in de schadeclaim. Bij bepaalde beroepsgroepen is zwart inkomen geen onbekend fenomeen. U dient aannemelijk te maken dat u gemiddeld een bepaald bedrag per maand bijverdiende met zwart werk, maar hiervan hoeven geen bonnetjes overlegd te worden.
Wat is het verschil tussen letselschade en overlijdensschade?
Letselschade is de schade die u zélf lijdt door opgelopen letsel. Overlijdensschade is de schade die nabestaanden lijden omdat een naaste door toedoen van een ander is overleden. Bij letselschade kan eventueel recht op smartengeld bestaan, bij overlijdensschade bestaat die mogelijkheid niet. Bij overlijdensschade zijn gezinsleden vaak rechthebbenden, bij letselschade in beginsel het slachtoffer zelf.
Heb ik recht op schadevergoeding als ik het slachtoffer ben van mishandeling?
Wanneer de dader strafwettelijk wordt vervolgd en veroordeeld hebt u hoogstwaarschijnlijk recht op schadevergoeding. Er bestaan enkele procedures waarvan gebruik kan worden gemaakt om schadevergoeding te verkrijgen. U kunt zich voegen in het strafproces (d.w.z. een letselschadeclaim indienen in het strafproces tegen de dader), u kunt de dader civielrechtelijk aansprakelijk stellen of een verzoek tot schadevergoeding indienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven.
Wat zijn de fiscale consequenties van het ontvangen van een schadevergoeding?
Een schadevergoeding wordt door de fiscus als een netto bedrag beschouwd. U hoeft deze vergoeding dan ook niet bij uw belastbaar inkomen op te geven. Wel is het mogelijk dat de omvang van de vergoeding zodanig is dat u vermogensbelasting zult moeten betalen.

Letselschade algemeen

Kan ik een letselschade advocaat betalen?
Bij veel mensen bestaat het idee dat juridische bijstand niet voor iedereen is weggelegd. Dit is echter niet het geval: wanneer een andere partij verantwoordelijk is voor het letsel dat u heeft opgelopen dan worden de kosten op deze partij verhaald. Ook is het onder bepaalde omstandigheden mogelijk gratis rechtsbijstand te krijgen, kijkt u hiervoor eens op de website van het Juridisch Loket en Rechtwijzer.
Waar moet ik direct aan denken bij letselschade?
Noteer indien mogelijk de gegevens van de aansprakelijke partij. Vul in het geval van een aanrijding een schadeformulier in. Lees het formulier van de tegenpartij aandachtig door alvorens te ondertekenen. Laat bij voorkeur proces verbaal opmaken. Neem zo snel mogelijk contact op met uw arts en laat u onderzoeken. Bespreek de best mogelijke medische zorg. Vergeet ook niet direct vanaf het begin alle nota’s te bewaren.
Waardoor kan letselschade ontstaan?
De meest voorkomende oorzaken voor letselschade zijn: – een verkeersongeval – een bedrijfsongeval – een medische fout – mishandeling – letsel veroorzaakt door dieren.
Wat is de gang van zaken bij een letselschade procedure?
Hier valt geen eenvoudig antwoord op te geven omdat dit een gecompliceerd proces is. Heel kort gezegd is de gang van zaken veelal als volgt: In het aansprakelijkheidstraject wordt gekeken naar de schuldvraag. Nadat de aansprakelijkheid vast staat wordt er vaak een voorschot uitgekeerd. Daarna volgt de feitelijke vaststelling en regeling van de schade. Er wordt gekeken naar de klachten en in hoeverre u hierdoor beperkingen ondervindt en/of nog zult ondervinden. Uiteindelijk volgt de afwikkelingsfase. De totale omvang van de letselschade wordt begroot en gevorderd van de tegenpartij.
Welke partijen zijn betrokken in het proces van de schaderegeling?
Wanneer u een letselschade advocaat inschakelt is deze het aanspreekpunt voor zowel u als de andere partijen. Verder is er sprake van een aansprakelijkheidsverzekeraar. Vaak krijgt u ook te maken met een door de verzekeraar van de aansprakelijke partij ingeschakelde letselschade- expert of advocaat. Daarnaast krijgt u mogelijk te maken met een arbeidsdeskundige, medisch deskundige en een accountant.
Waarom is het van belang een belangbehartiger in te schakelen?
Er komt veel op u af wanneer u het slachtoffer bent van een ongeval waar u letsel aan overhoudt. U krijgt te maken met zaken waar u waarschijnlijk weinig van af zult weten. U komt terecht in een wereld waar wettelijke regels en bepalingen een grote rol spelen. Om er zeker van te zijn dat u goed geadviseerd wordt is het raadzaam u door een deskundige te laten bijstaan. Een belangenbehartiger zal u als slachtoffer centraal stellen en u adviseren over alle te nemen juridische en administratieve stappen. Niet alleen zal hij kijken naar de directe gevolgen van het ongeval, maar daarnaast zal hij ook de langdurige gevolgen meenemen in de beoordeling.
Welke bewijzen moet ik leveren bij letselschade?
Omdat het in een letselschadezaak aan u, het slachtoffer is om bewijzen van uw schade te leveren is het belangrijk om alle informatie gerelateerd aan het ongeval te bewaren. Niet alleen betalingsbewijzen, maar ook rekeningen, salarisstroken, jaaropgaven of andere relevante stukken waarmee u uw schade kunt aantonen.
Hoe lang duurt een letselschade zaak?
Het is niet mogelijk aan te geven hoe lang een letselschade traject precies zal gaan duren. Er zijn veel factoren die hierbij een rol spelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de complexiteit van de zaak, de duur van het herstel, de mate van herstel, eventuele discussies met de tegenpartij over de aansprakelijkheid en de snelheid waarmee de tegenpartij reageert. Bij letselschade zaken dient u in de meeste gevallen aan 2,5 tot 3,5 jaar te denken. Om te voorkomen dat een slachtoffer gedurende deze periode in financiële moeilijkheden komt wordt er vaak met voorschotten gewerkt.
Kan ik mijn zaak voor de eindsituatie afwikkelen?
Ja, u kunt uw zaak afwikkelen voor een eindtoestand is ontstaan. Of dit echter verstandig is valt nog te bezien. Het is heel goed mogelijk dat dit uw positie nadelig beïnvloedt. Misschien is er nog niet voldoende medische expertise verricht om de gevolgen en noodzaak voor eventuele behandelingen vast te stellen. Een eindsituatie is er om meer zekerheid te verkrijgen.
Mijn verzekeraar reageert niet op mijn berichten, wat kan ik doen?
Een verzekeraar heeft volgens de gedragscode twee weken de tijd om te reageren. In sommige gevallen kan dit uitlopen tot vier weken. Langer dan vier weken valt buiten een normale reactietermijn. Uw schadebehandeling kan hierdoor onnodige vertraging oplopen. Laat de verzekeraar in ieder geval weten dat deze de reactietermijn overschrijdt. Het is aan te raden dit via een belangenbehartiger te doen.
Wie mag mijn medische gegevens eigenlijk inzien?
Een medisch dossier heeft een beschermde status. Medische gegevens die bij uw zorgverlener worden opgevraagd mogen uitsluitend door de medische staf bekeken worden. Uiteraard heeft u zelf altijd het recht uw gegevens in te zien.
Wordt er vaak geprocedeerd in letselschadezaken?
Nee, veelal de meeste letselschadezaken (zo’n 95%) worden buitengerechtelijk afgewikkeld. Hierbij worden de zaken dus niet door middel van een rechter maar door onderhandelingen opgelost.
Waarom moet ik een medische machtiging afgeven?
Medische informatie kan niet zomaar opgevraagd worden, ook niet door uw advocaat. Hiervoor dient u eerst een machtiging af te geven.
Krijg ik via een rechtsbijstandsverzekering ook bijstand van een advocaat?
Nee, waarschijnlijk zult u worden bijgestaan door een jurist die geen advocaat is. Rechtsbijstandverzekeringsmaatschappijen hebben veelal geen advocaten in dienst.
Vallen beroepsziekten ook onder letselschade?
Ja, beroepsziekten vallen onder letselschade. Bekende voorbeelden zijn bijvoorbeeld RSI (Repetitive Strain Injury), OPS (Organisch Psycho Syndroom), werken met kankerverwekkende stoffen of een Burn-out. Wanneer aantoonbaar is dat de werkgever tekort is geschoten in zijn zorgplicht kunt u deze aansprakelijk stellen.
Mijn kind heeft letselschade opgelopen. Kan ik deze zaak laten afwikkelen?
Nee, u kunt deze zaak nog niet afwikkelen. Bij onvolgroeide kinderen kan pas later duidelijk worden welke invloed het opgelopen letsel op zijn of haar leven zal hebben.
Is het verstandig een No Cure No Pay overeenkomst aan te gaan?
In de meeste gevallen is het niet verstandig een ‘No Cure No Pay’ overeenkomst aan te gaan. Vaak is er sprake van ‘een sigaar uit eigen doos’. U betaalt uw belangenbehartiger zelf terwijl in een succesvolle zaak deze kosten door de tegenpartij betaald dienen te worden. Wanneer de aansprakelijkheid door de tegenpartij is erkend is het dan ook niet verstandig een No Cure No Pay overeenkomst af te sluiten. Ook bij zeer ernstig letsel is dit niet aan te raden: er zal dan sprake zijn van enorme schadebedragen. De tijd die een schadebehartiger aan uw zaak zal moeten spenderen en de vergoeding die u hier tegenover zal moeten stellen, staan in geen enkele verhouding tot elkaar.
Ik ben niet tevreden over mijn rechtsbijstandsverzekeraar: kan ik toch nog een letselschade advocaat inschakelen?
U mag altijd een letselschade advocaat inschakelen. De rechtsbijstandsverzekeraar kan u niet verbieden dat u (tijdelijk) een letselschade advocaat inschakelt, bijvoorbeeld om de onderhandelingen met de tegenpartij te voeren. Wanneer de aansprakelijkheid door de tegenpartij erkend is dan kost deze bijstand u niets.
Wat zijn mijn rechten en plichten voor wat betreft mijn medische gegevens?
Ook tijdens een letselschadetraject dient ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens rekening gehouden te worden met uw privacy. U heeft dan ook het recht blokkeringsrecht uit te oefenen voor wat betreft het verstrekken van medische gegevens. Dit houdt in dat de wederpartij geen inzage in uw medische gegevens zonder uw nadrukkelijke toestemming. Een rechter zal in dit geval echter wel sneller oordelen dat er niet of voldoende bewijs voor uw zaak is geleverd.
In welke wetsartikelen kan ik informatie over letselschade vinden?
Informatie over bedrijfsongevallen kunt u vinden in art. 7:658 van het Burgerlijk Wetboek. De werkgever is aansprakelijk voor de schade die u oploopt in de uitoefening van uw werkzaamheden. Algemene informatie over uw rechten en het verhalen van schade vindt u in art. 6.107. In art. 6.106 vindt u alles over het verhalen van immateriële schade.
Zijn er naast letselschade-advocaat.org nog andere sites waar ik informatie kan vinden?
Ja, natuurlijk! Naast Letselschade-advocaat.org zijn er diverse sites waar je diverse letselschade advocaten informatie kunt vinden. Kijk bijvoorbeeld eens op www.advocaten.uwpagina.nl/ hier kun je naast diverse letselschade advocaten ook informatie vinden over bijv belangenverenigingen, bestuursrecht, ondernemingsrecht en vele andere advocaat gerelateerde informatie.

Uw letselschade indicatie in enkele stappen

Snel weten of u in aanmerking komt voor een letselschadevergoeding?

Beantwoord onderstaande vragen en onze letselschade specialisten geven per omgaande uitsluitsel.

Uw naam

Uw email

Uw telefoonnummer

1. Welk type letsel heeft u opgelopen?

2. Hoe lang geleden heeft u dit letsel opgelopen?

3. Is er een partij aansprakelijk gesteld?
JaNee

4. Zo ja, heeft deze aansprakelijkheid erkend?
JaNee

5. Is er een rechtsbijstandverzekering?
JaNee

6. Is er een belangenbehartiger?
JaNee

7. Heeft U een voorschot ontvangen?

 

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor een reactie op uw aanvraag en worden niet voor marketing en/of andere doeleinden ingezet.

Veelgestelde letselschade vragen en betekenissen
5 (100%) 1 vote

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten